Τα μέλη του Σωματείου είναι οι ιδιοκτήτες των Φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης και όχι τα Φροντιστήρια. Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να εγγραφούν στο Σωματείο όλοι οι εταίροι της επιχείρησης αρκεί να συμμετέχουν στην εταιρεία με ποσοστό 20% τουλάχιστον.
Όποιος ενδιαφέρεται για την εγγραφή του στο Σωματείο πρέπει να γνωρίζει ότι απαιτούνται τα παρακάτω:
α) Να συμπληρώσει την ακόλουθη φόρμα-αίτηση εγγραφής
β) Να αποστείλει στη Γραμματεία του Σ.Ε.Φ.Α., με email (info@sefa.edu.gr), με fax (2103829122) ή ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: Σόλωνος 142, Αθήνα Τ.Κ. 10677 (1ος όροφος), τα κάτωθι έγγραφα:
- Τον κωδικό άδειας λειτουργίας του Φροντιστηρίου από τον ΕΟΠΠΕΠ
- Την άδεια διδασκαλίας του
- Αντίγραφο του τελευταίου εταιρικού ή Έναρξη στην εφορία, αν πρόκειται για ατομική επιχείρηση.
Η διαδικασία αξιολόγησης του αιτήματός σας απαιτεί χρονικό διάστημα 30 περίπου ημερών, μετά την παρέλευση του οποίου θα ειδοποιηθείτε προκειμένου να τακτοποιήσετε και τις οικονομικές σας υποχρεώσεις για να ολοκληρωθεί η εγγραφή.
Αίτηση Εγγραφής
Προσωπικά Στοιχεία
  1. Δήλώστε το e-mail στο οποίο επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερώσεις.
  2. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει καταγεγραμμένη η ακριβής ημερομηνία εγγραφής στο Σωματείο, αναγράψτε τουλάχιστον το έτος κατά προσέγγιση.
Στοιχεία Φροντιστηρίου
  1. Εμού συμπεριλαμβανομένου.
Δηλώνω ότι έλαβα γνώση του καταστατικού και αποδέχομαι όλους τους όρους του. Συνημμένα υποβάλω τα παρακάτω δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική μορφή (pdf):

1) Άδεια διδασκαλίας



2) Κωδικός αδείας φροντιστηρίου



3) Έναρξη στην εφορία αν πρόκειται για ατομική επιχείρηση ή καταστατικό αν πρόκειται για εταιρεία




ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Στοιχεία Συλλόγου
ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΟΛΩΝΟΣ 142 ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ. 54624
Α.Φ.Μ.: 090299849

Με το παρόν κείμενο ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ για τα κάτωθι:

 

1. Ο ΣΕΦΑ, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, χρησιμοποιεί τα παραπάνω προσωπικά μου δεδομένα, καθώς και όσα στοιχεία προσκομίστηκαν με σκοπό την εγγραφή μου στο μητρώο μελών του, αποκλειστικά για να εκπληρωθούν οι σκοποί που αναγράφονται στο καταστατικό του.

 

2. Για το λόγο αυτό, ο ΣΕΦΑ , ως υπεύθυνος επεξεργασίας, τηρεί αρχείο (έντυπο ή/και ηλεκτρονικό) των ανωτέρω προσωπικών μου δεδομένων καθώς και των στοιχείων που προσκομίσθηκαν με σκοπό την εγγραφή μου στο μητρώο μελών του Συλλόγου Εκ-παιδευτικών Φροντιστών Αττικής.

 

3. Βάσει του ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, ως Αιτών την εγγραφή μου, έχω τα κάτωθι δικαιώματα αναφορικά με τα προ-σωπικά δεδομένα που κοινοποιώ στο ΣΕΦΑ:

3.1. το δικαίωμα ενημέρωσης και πρόσβασης σε αυτά,

3.2. το δικαίωμα διόρθωσής τους,

3.3. το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας τους,

3.4. το δικαίωμα εναντίωσης στην περαιτέρω επεξεργασία αυτών (ή οποία δεν αφορά την συλλογή στοιχείων για την εγγραφή αλλά οποιαδήποτε επεξεργασία δεν σχετίζεται με το σκοπό συλλογής τους, δηλαδή την εγγραφή στο ΣΕΦΑ),

3.5. το δικαίωμα διαγραφής μου, σε περίπτωση που επιθυμώ να διαγραφώ από μέλος του ΣΕΦΑ,

3.6. το δικαίωμα στη φορητότητάς τους.

 

4. Επιπλέον, διατηρώ εν γένει κάθε δικαίωμα που μου παρέχεται στο πλαίσιο της εφαρμοστέας νομοθεσίας.

 

5. Αν οποιαδήποτε στιγμή έχω ερωτήσεις ή απορίες σχετικά με την χρήση των προ-σωπικών μου δεδομένων από τον ΣΕΦΑ ή πιστεύω πως ο τελευταίος έχει παραβιάσει ή διαχειριστεί εσφαλμένα προσωπικά μου δεδομένα, μπορώ να καλέσω στο τηλ.: 210-3829122, [Δευτέρα-Παρασκευή 09:00-21:00 & Σάββατο 10:00-14:00], ή να αποστείλω email στη διεύθυνση: info@sefa.edu.gr

 

6. Σε περίπτωση μη (έγκαιρης) απάντησης από τον ΣΕΦΑ, καθώς και σε περίπτωση που δεν ικανοποιηθώ από την απάντησή μου, έχω το δικαίωμα να προσφύγω στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Αναλυτικές πληροφορίες για την αρ-μοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας μπορώ να βρω στην ιστοσελίδα της ( www.dpa.gr > Τα δικαιώματά μου > Υποβολή καταγγελίας ).