Τα μέλη του Σωματείου είναι οι ιδιοκτήτες των Φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης και όχι τα Φροντιστήρια. Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να εγγραφούν στο Σωματείο όλοι οι εταίροι της επιχείρησης αρκεί να συμμετέχουν στην εταιρεία με ποσοστό 20% τουλάχιστον.
Όποιος ενδιαφέρεται για την εγγραφή του στο Σωματείο πρέπει να γνωρίζει ότι απαιτούνται τα παρακάτω:
α) Να συμπληρώσει την ακόλουθη φόρμα-αίτηση εγγραφής
β) Να αποστείλει στη Γραμματεία του Σ.Ε.Φ.Α., με email (info@sefa.edu.gr), με fax (2103829122) ή ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: Σόλωνος 142, Αθήνα Τ.Κ. 10677 (1ος όροφος), τα κάτωθι έγγραφα:
- Τον κωδικό άδειας λειτουργίας του Φροντιστηρίου από τον ΕΟΠΠΕΠ
- Την άδεια διδασκαλίας του
- Αντίγραφο του τελευταίου εταιρικού ή Έναρξη στην εφορία, αν πρόκειται για ατομική επιχείρηση.
Η διαδικασία αξιολόγησης του αιτήματός σας απαιτεί χρονικό διάστημα 30 περίπου ημερών, μετά την παρέλευση του οποίου θα ειδοποιηθείτε προκειμένου να τακτοποιήσετε και τις οικονομικές σας υποχρεώσεις για να ολοκληρωθεί η εγγραφή.
Αίτηση Εγγραφής
Προσωπικά Στοιχεία
Στοιχεία Φροντιστηρίου
Δηλώνω ότι έλαβα γνώση του καταστατικού και αποδέχομαι όλους τους όρους του. Συνημμένα υποβάλω τα παρακάτω δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική μορφή (pdf):

1) Άδεια διδασκαλίας2) Κωδικός αδείας φροντιστηρίου3) Έναρξη στην εφορία αν πρόκειται για ατομική επιχείρηση ή καταστατικό αν πρόκειται για εταιρεία
ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Στοιχεία Συλλόγου
ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΟΛΩΝΟΣ 142 ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ. 54624
Α.Φ.Μ.: 090299849

ΔΗΛΩΝΩ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΟΤΙ

Επιτρέπω στον Σύλλογο Εκπαιδευτικών Φροντιστών Αττικής να χρησιμοποιεί τα παραπάνω προσωπικά δεδομένα, καθώς και όσα στοιχεία προσκομίστηκαν με σκοπό την εγγραφή μου στο μητρώο μελών του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Φροντιστών Αττικής, ώστε να εκπληρωθούν οι σκοποί που αναγράφονται στο καταστατικό του.

Ο Ενδιαφερόμενος εξουσιοδοτεί με την παρούσα τον Σύλλογο Εκπαιδευτικών Φροντιστών Αττικής (ως υπεύθυνα επεξεργασίας) να διατηρήσει σε αρχείο (έντυπο ή/και ηλεκτρονικό) τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα του καθώς και τα στοιχεία που προσκομίσθηκαν με σκοπό την εγγραφή του ενδιαφερόμενου στο μητρώο μελών του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Φροντιστών Αττικής, ώστε να εκπληρωθούν οι σκοποί που αναγράφονται στο καταστατικό του. Τα προσωπικά δεδομένα του Ενδιαφερόμενου τηρούνται από τον Σύλλογο Εκπαιδευτικών Φροντιστών Αττικής με αποκλειστικό σκοπό την εκπλήρωση όσων αναγράφονται στο καταστατικό του. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ο Ενδιαφερόμενος, αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα που κοινοποιεί στον Σύλλογο Εκπαιδευτικών Φροντιστών Αττικής, έχει το δικαίωμα ενημέρωσης και πρόσβασης σε αυτά, το δικαίωμα διόρθωσής τους, το δικαίωμα περιορισμού και εναντίωσης στην περαιτέρω επεξεργασία αυτών, καθώς και το δικαίωμα διαγραφής και φορητότητάς τους, βάσει του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ(ΕΕ)2016/679 για την προστασία προσωπικών δεδομένων, όπως εκάστοτε τροποποιείται και ισχύει. Ο Ενδιαφερόμενος διατηρεί εν γένει κάθε δικαίωμα που του παρέχεται στο πλαίσιο της εφαρμοστέας νομοθεσίας. Αν οποιαδήποτε στιγμή ο Ενδιαφερόμενος έχει ερωτήσεις ή απορίες σχετικά με την χρήση των προσωπικών δεδομένων από τον Σύλλογο Εκπαιδευτικών Φροντιστών Αττικής ή πιστεύει πως ο τελευταίος έχει παραβιάσει ή διαχειριστεί εσφαλμένα προσωπικά του δεδομένα, μπορεί να καλέσει στο άνω αναφερόμενο τηλέφωνο, Δευτέρα-Παρασκευή 09:00-21:00 & Σάββατο 10:00-14:00