Η τοποθέτηση της ΟΕΦΕ που κατατέθηκε στη Διαβούλευση για το Ν/Σ Αδειοδοτήσεων
28/01/2021Κυρίες και Κύριοι,

Mε το άρθρο 2 «ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» του υπό διαβούλευση σχετικού νομοσχεδίου του επισπεύδοντος Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, προτείνονται αλλαγές στο καθεστώς αδειοδότησης Κολλεγίων, Ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.ΙΕΚ), Κέντρων δια βίου μάθησης, Φροντιστηρίων και Κέντρων Ξένων Γλωσσών, με την προσθήκη νέου Κεφαλαίου Κ΄ και νέων άρθρων 121 – 130 στο σχετικό ν. 4442/2016.

Η ΟΕΦΕ ως η πανελλαδική κλαδική Ομοσπονδία των Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος όσο σημαντική θεωρεί την περαιτέρω απλοποίηση της διαδικασίας αδειοδότησης των Φροντιστηρίων, άλλο τόσο σημαντική κρίνει την ανάγκη να αποτραπεί ο κίνδυνος εισόδου στο κρίσιμο πεδίο της εκπαίδευσης προσώπων που δεν διαθέτουν τα προς τούτο ελάχιστα προσόντα και προϋποθέσεις, εισάγοντας έτσι αθέμιτο ανταγωνισμό σε βάρος των υγιών μονάδων, οι οποίες προσφέρουν ποιοτική εκπαίδευση στις πρωτοφανείς συνθήκες που επικρατούν και συνεχίζονται. Ο υπαρκτός αυτός κίνδυνος επισημαίνεται εμφατικά και στην «Έκθεση Γενικών Συνεπειών της ρύθμισης» (σελ.19), η οποία συνοδεύει το ν/σ, ως ακολούθως «Κατά τα αρχικά στάδια εφαρμογής των νέων περισσότερο ευέλικτων αδειοδοτικών διαδικασιών υπάρχει ο κίνδυνος να εμφανιστούν φαινόμενα   ε κ μ ε τ ά λ λ ε υ σ η ς  της εμπιστοσύνης και κ α τ ά χ ρ η σ η ς των ελευθεριών που παρέχονται.» Και τούτο διότι άλλο πράγμα είναι η περαιτέρω διευκόλυνση στην άσκηση επαγγέλματος και άλλο η παροχή δυνατότητας παράκαμψης κάθε προϋπόθεσης εισόδου στο επάγγελμα με προφανείς κινδύνους στο επίπεδο εκπαίδευσης και τον ανταγωνισμό. Υπό την έννοια αυτή, λοιπόν, και με γνώμονα τη διαφύλαξη των όρων του υγιούς ανταγωνισμού προς όφελος της εκπαίδευσης και των εκπαιδευομένων, η ΟΕΦΕ επισημαίνει τα ακόλουθα στα άρθρα του ν/σ.

  1. Ο τίτλος του αρ.123 «ΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» είναι νομοτεχνικά ατυχής, διότι δεν εγκρίνεται ίδρυση και λειτουργία δραστηριότητας, αλλά ίδρυση και λειτουργία εκπαιδευτικoύ φορέα -  δομής, η οποία ασκεί δραστηριότητα. 
  2. Θετική κρίνεται η αυτόματη χορήγηση της έγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας φροντιστηρίου μετά την τυχόν άπρακτη πάροδο 4 μηνών από την υποβολή της σχετικής αίτησης και των συνοδευτικών στοιχείων, διότι αίρει την ασάφεια και επιταχύνει την άσκηση του επαγγέλματος (αρ.123 παρ.2 εδ.ε).
  3. Θετική κρίνεται η ρύθμιση για αόριστη διάρκεια της έγκρισης και συνεπώς κατάργηση της επικαιροποίησης, η οποία αποτέλεσε τροχοπέδη για τον Κλάδο (αρ.123 παρ.2 εδ. τελ.).
  4. Αρνητικά αντιμετωπίζεται η επανάληψη στο ν/σ της παρ. Θ.3.12 του ν.4093/2012, ήτοι της διοικητικής κύρωσης της ανάκλησης της έγκρισης σε περίπτωση μη ενημέρωσης της αδειοδοτούσας αρχής για κ ά θ ε μεταβολή των προϋποθέσεων χορήγησης της έγκρισης, ακόμη και επουσιωδών, ως προσβάλλουσας την αρχή της αναλογικότητας (αρ.123 παρ.3 εδ. τελ.)    
  5. Στην περίπτωση της μεταβίβασης της έγκρισης (αρ.123 παρ.4)  πρέπει να τεθεί ρητά ότι ισχύει η διαδικασία της έγκρισης, όπως προβλέπεται  στην περίπτωση της τροποποίησης (αρ.123 παρ.3 εδ. β), ήτοι ότι μετά την τυχόν άπρακτη πάροδο 4 μηνών από την υποβολή της σχετικής αίτησης μεταβίβασης και των συνοδευτικών στοιχείων, η μεταβίβαση θεωρείται εγκεκριμένη.
  6. Ως προς τη «ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» (αρ.124) για όποια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ υπάγονται στη διαδικασία αυτή, επισημαίνεται ότι με δεδομένη την προβλεπόμενη αποκλειστικά και συνεπώς υποχρεωτικά ηλεκτρονική υποβολή (παρ.2 εδ.α), θεωρούμε αναγκαίο για την αποφυγή του κινδύνου που εκθέσαμε στην αρχή του παρόντος να γνωστοποιούνται - συνυποβάλλονται μαζί με την αίτηση και τα δικαιολογητικά είτε σε έγχαρτη μορφή, εάν η αίτηση υποβάλλεται σε έντυπη μορφή, είτε ψηφιακά, εάν η αίτηση υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή, δεδομένου ότι κατά το τελ. εδ. της παρ.4 «..Μετά από την υποβολή της γνωστοποίησης, ο φορέας μπορεί να ξεκινήσει τη λειτουργία της δραστηριότητας». Η υποβολή των συνημμένων εγγράφων θα περιορίσει σημαντικά τον κίνδυνο «πειρατικής» εισόδου στο επάγγελμα. Συνεπώς, προτείνεται η τροποποίηση και της παρ.5
  7. Ως προς τις «ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ» (αρ.125) και ειδικότερα ως προς αυτές των φυσικών  προσώπων (παρ.1) επισημαίνεται ότι για την απόδειξη της ποινικής κατάστασης του αιτούντος απαιτείται να συμπεριληφθεί ρητά η υποχρέωση προσκόμισης πιστοποιητικού Π.Μ. τόσο του φυσικού προσώπου όσο και του εκπροσώπου του ν.π., άλλως η αυτεπάγγελτη αναζήτηση του. Το ίδιο πρέπει να ισχύει και για όλους τους εταίρους,  διότι δεν νοείται η προϋπόθεση π.χ. της μη καταδίκης για έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας να αφορά μόνο στον νόμιμο εκπρόσωπο, ο οποίος δυνατόν να μην είναι καν εταίρος και να μην αφορά στους εταίρους, οι οποίοι συγκροτούν τον εκπαιδευτικό φορέα (αρ.125 παρ.2στ.).     
  8. Ως προς τις «ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ  ΚΤΗΡΙΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ» (αρ.126), επισημαίνεται ότι η προσθήκη στους φορείς του αρ.124 παρ.1, ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ με αριθμό εκπαιδευόμενων έως 75, νέας υποχρέωσης, αυτής της δημιουργίας πρόσβασης σε ΑΜΕΑ καθώς και αύλειων χώρων κρίνεται υπερβολική και δυσχερέστατο να επιτευχθεί. Ας ληφθεί υπόψη ότι η παραμονή των μαθητών στο φροντιστήριο είναι κατά κανόνα σύντομη, γεγονός που δεν καθιστά αναγκαίο τον αυλισμό τους. Επίσης, η δυσκολία εύρεσης χώρων, που να πληρούν τις προτεινόμενες προϋποθέσεις και το υψηλό κόστος λειτουργίας τους, εκτιμούμε ότι θα οδηγήσει μεγάλη μερίδα συναδέλφων στην παραοικονομία του χώρου, που ήδη αποτελεί μάστιγα για όλες τις νόμιμα λειτουργούσες επιχειρήσεις. Προτείνουμε την παραμονή στο υφιστάμενο καθεστώς, ακόμη και στην περίπτωση μεταβολής κάποιου στοιχείου, με ανάλογη προσθήκη στο άρθρο 129.     
  9. Σε ό,τι αφορά τις «ΚΥΡΩΣΕΙΣ» (αρ.127) επισημαίνεται η πλήρης και κατηγορηματική διαφωνία μας με το εύρος των διοικητικών προστίμων (100 έως 20.000 ευρώ και 500 έως 100.000 ευρώ). Ζητούμε την θέσπιση προστίμων συγκεκριμένου και εκ των προτέρων προσδιορισμένου εύλογου και αναλογικού ύψους, για προφανείς λόγους ασφάλειας και διαφάνειας.
  10. Τέλος, στις «ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» (αρ.129) προτείνουμε να αποσαφηνισθεί ότι η ανά διετία επικαιροποίηση καταργείται και για τις υφιστάμενες άδειες, όπως για όλες (βλ. παρ.3 παρόντος) και να προστεθεί ότι σε περίπτωση εξόδου εταίρου, αλλαγής μορφής εταιρείας και μεταβίβασης εταιρικών μεριδίων για λόγους συνταξιοδότησης ή ανωτέρας βίας,  ο φορέας να μην μεταπίπτει στις νέες διατάξεις (βλ. παρ.8 παρόντος).